clock

Trong Nước

01:28 05-01-2018

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2018 là 35.767 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2017

Bội chi ngân sách năm nay là 204.000 tỷ đồng, tăng 25.700 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối, tương đương mức tăng 14,4% so với năm 2017. Tỷ lệ bội chi trên GDP là 3,7%. Đặc biệt, khoản chi cho cải cách tiền lương và tinh giản biên chế tăng tới 5 lần so với năm 2017.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo dự toán, bội chi ngân sách tăng so với năm 2017 do tốc độ tăng chi ngân sách cao hơn tốc độ tăng thu ngân sách.

Theo đó, Quyết định công bố công khai về cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2018; dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2018...

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 theo dự toán là 1.319.200 tỷ đồng, tăng gần 9% so với thu ngân sách dự toán năm 2017. Trong đó, chiếm tỉ trọng cao nhất là thu nội địa 1.099.300 tỷ đồng, tăng 11% so với năm ngoái (990.280 tỷ đồng). Thu từ dầu thô và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm nhẹ, lần lượt giảm 6% và 0,5% so với dự toán năm 2017.

Tổng thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương cao hơn đạt 886.947 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng, tăng khoảng 9,5% so với năm trước đó. Các khoản chi đầu tư phát triển, chi trả nợ lãi và chi thường xuyên đều tăng, mức tăng lần lượt là 11,9%; 13,7% và gần 5%. Đáng chú ý là chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế lên đến 35.767 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm ngoái (6.600 tỷ đồng).

Chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng, cao hơn so với chi ngân sách địa phương (895.947 tỷ đồng)

Bội chi ngân sách năm nay là 204.000 tỷ đồng, tăng 25.700 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối, tương đương mức tăng 14,4% so với năm 2017. Tỷ lệ bội chi trên GDP là 3,7%, năm ngoái tỉ lệ này là 3,5%.

 

theo Trí Thức Trẻ