clock

Doanh Nghiệp

09:14 23-02-2023

Công ty dược phẩm miền Tây thu nghìn tỷ, lãi chỉ hơn 100 tỷ

Công ty dược phẩm này ghi nhận doanh thu thuần lũy kế trong năm 2022 đạt hơn 1.015 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HoSE: DCL), trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long, công bố số liệu kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022. Theo đó, Dược phẩm Cửu Long đã có một năm kinh doanh khá tốt.

Cụ thể, chỉ trong quý 4 năm 2022, Dược phẩm Cửu Long có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 352 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước đó, chỉ tiêu này ghi nhận chỉ ghi nhận hơn 197 tỷ đồng; đồng nghĩa tăng gần 1,8 lần. Nhờ vậy, chỉ số lũy kế cho cả năm của công ty dược phẩm có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long cũng nhuộm sắc xanh. Trong năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của DCL ghi nhận hơn 1.036 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 321 tỷ đồng so với hồi 2021. Chỉ số này của năm 2021 là 715 tỷ đồng.

Do doanh thu bán hàng tăng dẫn đến khoản giảm trừ doanh thu theo quý, lũy kế cả năm cũng có tăng. Quý 4/2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long giảm trừ hơn 7,1 tỷ đồng doanh thu, trong khi quý 4/2021 là 2,9 tỷ đồng, tăng khoảng 2,4 lần. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2022, giảm trừ doanh thu của DCL là 20 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 9 tỷ đồng so với năm 2021.

Công ty dược phẩm miền Tây thu nghìn tỷ, lãi chỉ hơn 100 tỷ - Ảnh 1.

Một nhà máy sản xuất viên nang cứng của Công ty Dược phẩm Cửu Long.

Như vậy, sau khi trừ tương ứng các khoản giảm trừ doanh thu, Dược phẩm Cửu Long đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cho cả năm 2022 là 1.015 tỷ đồng, tăng 312 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.

Giá vốn hàng vốn chiếm tỷ trọng khá cao trong doanh thu của công ty này. Cụ thể, chỉ trong quý 4 năm 2022, giá vốn hàng bán của DCL là 251,8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến cuối quý 4/2022, giá vốn hàng bán ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất là 733,5 tỷ đồng; trong khi quý 4/2021 là 493 tỷ đồng. Như vậy, sau một năm, giá vốn hàng bán tăng 242 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Dược phẩm Cửu Long là 112,9 tỷ đồng

Do giá vốn chiếm cấu phần quan trọng trong doanh thu nên lợi nhuận gộp của Dược phẩm Cửu Long còn lại khoảng một phần tư so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chi tiết, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của quý 4 năm 2022 là 93 tỷ đồng, so với 352 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lũy kế đến cuối năm 2022, lợi nhuận gộp của DCL là 282 tỷ đồng, con số ở khoản mục doanh thu bán hàng là hơn 1.036 tỷ đồng.

Điều này dẫn đến dù doanh thu bán hàng tăng cao nhưng chênh lệch giữa hai năm về lợi nhuận gộp lại không nhiều. Cuối năm 2021, lợi nhuận gộp của công ty dược phẩm gốc Vĩnh Long là 210 tỷ đồng. Đồng nghĩa, sau một năm, con số này tăng trưởng 72 tỷ đồng, so với tăng trưởng 321 tỷ đồng về doanh thu bán hàng.

Công ty dược phẩm miền Tây thu nghìn tỷ, lãi chỉ hơn 100 tỷ - Ảnh 2.

Vốn chủ sở hữu của Công ty Dược phẩm Cửu Long đã tăng hơn 370 tỷ đồng, từ 1.021 tỷ đồng hồi năm 2021.

Chi phí tài chính của Dược phẩm Cửu Long của quý 4/2022 là 9,7 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính cùng quý là 13,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2021 thì doanh thu hoạt động tài chính giảm 5 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng khoảng 500 triệu đồng. Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hoạt động tài chính đạt 52,9 tỷ đồng, có giảm so với 59,6 tỷ đồng của năm 2021. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng xấp xỉ 3 tỷ đồng; năm 2022 là 39,8 tỷ đồng và 2021 là 36,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long lũy kế đến quý 4/2022 là 112,9 tỷ đồng. Con số này khả quan hơn so với 87,7 tỷ đồng của năm trước đó. Tính riêng quý 4/2022, Dược phẩm Cửu Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 43,8 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với quý 4 năm trước đó.

Đáng chú ý, trong báo cáo này, tiền và tương đương tiền của Dược phẩm Cửu Long tại ngày 31/12/2022 là 52,8 tỷ đồng. Hồi 1/1/2022 là 41,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng khoảng 7 tỷ đồng giữa hai mốc 1/1 và 31/12 của năm 2022. Nợ phải trả giảm từ 759,3 tỷ đồng xuống 713,6 tỷ đồng trong hai mốc thời gian trên. Cũng 1/1 và 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã tăng hơn 370 tỷ đồng, từ 1.021 tỷ đồng.