clock

Doanh Nghiệp

08:24 12-03-2021

HAGL lên tiếng về việc bất ngờ xuất hiện khoản lỗ 5.000 tỷ

Điều này dẫn đến nhiều ý kiến trong giới đầu tư, được cho là "thủ thuật" hồi tố "dời" lỗ, không làm ảnh hưởng đến chỉ số hiện tại. HAGL theo đó vừa có giải trình thêm một số chi tiết về cơ sở trích lập của từng khoản phải thu, nhấn mạnh lý do Công ty chưa thực hiện trích lập khoản dự phòng phải thu này trong năm 2018 và 2019.

Trên BCTC hợp nhất năm 2020, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) đã điều chính hồi tố khoản lỗ năm 2019, theo đó ghi nhận thêm lỗ 4.916 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2020, Công ty lỗ luỹ kế 5.086 tỷ đồng.

Theo giải trình tại BCTC, HAGL cho biết thực hiện rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố. Động thái này tương tự năm 2016, HAGL cũng từng hồi tố khoản lỗ liên quan đến thương vụ bán lại mảng mía đường trong năm 2017, tuy nhiên ghi nhận lỗ vào kết quả 2016.

Theo Công ty, lý do trích lập dự phòng như trên là bởi Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Trong các năm trước đây, Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao khả năng thu hồi các khoản phải thu.

Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát làm cho các thông tin về rủi ro của thị trường nông sản và ngành nông nghiệp được biểu hiện rõ ràng hơn.

Vì vậy, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy rằng các xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất, nên đã đưa ra quyết định điều chỉnh hồi tố BCTC kiểm toán của Công ty năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng nhằm giúp nâng cao tính minh bạch của BCTC.

Theo đó, dựa trên ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng trong BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2018 và 2019 lần lượt là 7.204 tỷ đồng 10.298 tỷ đồng, Công ty trích lập như sau:

HAGL lên tiếng về việc bất ngờ xuất hiện khoản lỗ 5.000 tỷ - Ảnh 1.
HAGL lên tiếng về việc bất ngờ xuất hiện khoản lỗ 5.000 tỷ - Ảnh 2.

Cơ sở trích lập dự phòng công nợ trên BCTC tổng hợp là:

HAGL lên tiếng về việc bất ngờ xuất hiện khoản lỗ 5.000 tỷ - Ảnh 3.
HAGL lên tiếng về việc bất ngờ xuất hiện khoản lỗ 5.000 tỷ - Ảnh 4.

Dựa trên ý kiến kiểm toán ngoài trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng trong BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và 2019 lần lượt là 7.595 tỷ đồng và 10.505 tỷ đồng, Ban Tổng Giám đốc HAGL quyết định trích lập dự phòng như sau:

HAGL lên tiếng về việc bất ngờ xuất hiện khoản lỗ 5.000 tỷ - Ảnh 5.

Cơ sở trích lập dự phòng công nợ trên BCTC hợp nhất là:

HAGL lên tiếng về việc bất ngờ xuất hiện khoản lỗ 5.000 tỷ - Ảnh 6.

HAGL cũng khẳng định, trong tương lai, khi các dự án và tài sản làm cơ sở đảm bảo phát triển và tăng giá trị thì các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập dần.