clock

Trong Nước

09:10 22-02-2023

Một bệnh viện tim thu gần 724 tỷ đồng trong năm 2022, lợi nhuận tăng 800%

Bệnh viện Tim Tâm Đức tại TP HCM ghi nhận doanh thu lũy kế trong năm ngoái đạt hơn 723 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 174 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý 4/2022 vừa được Bệnh viện Tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) công bố, bệnh viện này cho biết lượng tiền và tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2022 là 68,3 tỷ đồng, khoản mục này tại thời điểm đầu năm chỉ ở mức 29,2 tỷ đồng. Bệnh viện Tim Tâm Đức cũng có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 46,5 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022, tăng gần 4 lần so với 1/1 cùng năm.

Cũng trong báo cáo này, Bệnh viện Tim Tâm Đức cho biết tổng tài sản dài hạn có giảm so với đầu năm. Cụ thể, ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2022, tài sản dài hạn của TTD là 164,2 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm ngoái là hơn 172 tỷ đồng. Con số này có biến động do tài sản cố định bị giảm xấp xỉ 10 tỷ đồng; ngày 31/12/2022 là 155 tỷ đồng, 1/1/2022 là 165 tỷ đồng.

Một bệnh viện tim thu gần 724 tỷ đồng trong năm 2022, lợi nhuận tăng 800% - Ảnh 1.

Đầu năm 2022, Bệnh viện Tim Tâm Đức có 267,5 tỷ đồng tài sản tổng cộng nhưng đến cuối năm đã tăng thêm khoảng 73 tỷ đồng lên 340,1 tỷ đồng. Ảnh: TTD.

Tuy nhiên, tài sản dài hạn khác (chi phí trả trước dài hạn) của TTD lại tăng khoảng 3,4 tỷ đồng. Theo đó, ngày 31/12/2022 ghi nhận 8,8 tỷ đồng cho chi phí trả trước dài hạn, còn thời điểm đầu năm cùng năm là 5,4 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng tài sản của bệnh viện này có biến động dương tích cực. Đầu năm 2022, Tâm Đức có 267,5 tỷ đồng tài sản tổng cộng nhưng đến cuối năm đã tăng thêm khoảng 73 tỷ đồng lên 340,1 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Tim Tâm Đức tăng khoảng 17 tỷ đồng, từ 49,7 tỷ đồng hồi đầu năm 2022 lên 66 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Trong đó, phải trả người lao động tăng xấp xỉ 3 tỷ đồng - từ 6,6 tỷ đồng lên 9,8 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và cuối năm 2022.

Một điểm sáng trong báo cáo tài chính quý 4/2022 của Bệnh viện Tim Tâm Đức là vốn chủ sở hữu tăng mạnh. Cụ thể, ngày 1/1/2022 ghi nhận 217,7 tỷ đồng vốn chủ sở hữu nhưng đến ngày 31/12/2022 đã đạt hơn 274 tỷ đồng. Yếu tố này lạc quan nhờ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng gần hơn hai lần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2022 là 43,6 tỷ đồng. Nhưng sau đó tăng lên 98,2 tỷ đồng vào ngày cuối cùng của năm 2022.

Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đơn vị này thể hiện tình hình tích cực hơn rất nhiều so với thời điểm cuối năm 2021, giai đoạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi làn sóng Covid-19 tại các tỉnh phía Nam - đặc biệt là tại TP HCM. Chỉ trong quý 4/2022, Tim Tâm Đức ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 192,6 tỷ đồng, tăng khoảng 76 tỷ đồng so với cùng kỳ của năm 2021. Lũy kế đến hết năm 2022, Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ghi nhận doanh thu đạt 723 tỷ đồng; tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Một bệnh viện tim thu gần 724 tỷ đồng trong năm 2022, lợi nhuận tăng 800% - Ảnh 2.

Trong quý 4/2022, Tim Tâm Đức ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 192,6 tỷ đồng. Ảnh: TTD.

Tuy nhiên, do đây là lĩnh vực kinh doanh đặc thù nên giá vốn hàng bán khá cao nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức khá. Dẫu vậy, điều này vẫn là khả quan cho thời kỳ hậu Covid-19. Giá vốn hàng bán của quý 4/2022 là 149 tỷ đồng, của cả năm 2022 là 548 tỷ đồng; lần lượt cho quý 4/2021 và cả năm 2021 là 97,5 tỷ đồng và 364 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp lũy kế năm 2022 đạt 174 tỷ đồng, trong khi cả năm 2021 chỉ 65,8 tỷ đồng. Cụ thể, quý 4/2022 ghi nhận khoản mục này đạt 42,8 tỷ đồng. Tóm lại, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức lũy kế đến cuối năm 2022 là 92 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2021 chỉ 10,8 tỷ đồng, tương đương tăng 800%.

Trong báo cáo quản trị 2022 của đơn vị này, ông Nguyễn Ngọc Chiếu, đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, giữ 120.000 cổ phiếu tương đương 0,77%.

Vợ của tiến sĩ - bác sĩ này là Phan Kim Phương, giữ chức cố vấn chuyên môn - thành viên hội đồng quản trị, nắm 3,68% cổ phiếu.

Các vị trí khác trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát có tỷ lệ nắm giữ không đồng đều. Ông Tôn Thất Minh, giám đốc bệnh viện, nắm 0,51%.