clock

Trong Nước

08:22 06-04-2021

Sẽ có nhiều thay đổi về việc nâng lương cán bộ, công chức

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Bộ Nội vụ lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV.

*Bổ sung thêm đối tượng không áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 1 TT 08)

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP .

*Bổ sung thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự (bổ sung điểm b khoản 1 điều 2 TT 08) là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

*Sửa đổi tiêu chuẩn về nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức

Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Quy định hiện hành, được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên.

 Sẽ có nhiều thay đổi về việc nâng lương cán bộ, công chức  - Ảnh 1.
 

*Sửa quy định về việc kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên (Sửa đổi bổ sung điểm d khoản 3 Điều 2 TT 08)

- Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là 21 tháng.

- Bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật cùng một hành vi vi phạm thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên chỉ tính theo một trong các mốc: 12 tháng, 06 tháng hoặc 03 tháng.

- Bị phạt tù cho hưởng án treo, đồng thời bị kỷ luật do cùng hành vi vi phạm pháp luật mà thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật trùng với thời gian thử thách án treo thì thời gian thử thách án treo không tính xét nâng bậc lương thường xuyên. (Phần in nghiêng là quy định mới)

Quy định hiện hành, trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài 21 tháng.

*Sửa đổi quy định về điều kiện và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08

 Sẽ có nhiều thay đổi về việc nâng lương cán bộ, công chức  - Ảnh 2.

Đạt đủ 2 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh tính đến thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Quy định hiện hành, đạt đủ 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

 

A Khánh