clock

Trong Nước

05:20 18-09-2015

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật quy hoạch

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc về vai trò của quy hoạch trong quản lý nhà nước

Thông báo kết luận nêu rõ, việc ban hành Luật quy hoạch là cần thiết nhằm khắc phục các bất cập của các quy hoạch hiện hành và phát huy những mặt tích cực của quy hoạch để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực.

Dự án Luật quy hoạch là vấn đề mới, phức tạp, liên quan đến rất nhiều quy định pháp luật hiện hành, ý kiến còn khác nhau, một số vấn đề cần phân tích kỹ và làm rõ thêm. Vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và ý kiến của các Phó Thủ tướng tại các phiên họp Chính phủ, Thường trực Chính phủ, đánh giá sâu sắc về vai trò của quy hoạch trong quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự án Luật theo hướng: luật này điều chỉnh chung đối với các loại quy hoạch, nguyên tắc quản lý quy hoạch; phạm vi, nội dung và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch; trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch.

Trong đó, xác định rõ nội dung chủ yếu của quy hoạch tích hợp tổng thể kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia và cấp vùng; quy hoạch ngành cấp quốc gia; quy hoạch xây dựng bao gồm quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; quy hoạch sử dụng đất gắn với định hướng phát triển sản phẩm; quy hoạch hạ tầng về giao thông, kỹ thuật, xã hội. Chỉ lập quy hoạch sản phẩm đối với các sản phẩm gắn với phát triển hạ tầng hoặc quản lý tài nguyên, còn các sản phẩm khác quản lý bằng điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với kinh tế thị trường, trường hợp đặc thù do Chính phủ quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về đề nghị của Chính phủ lùi thời gian trình dự án Luật quy hoạch sang Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV.

 

Như Chính/ Baodautu.vn