clock

Trong Nước

08:34 20-11-2020

TP.HCM muốn xây dựng ngầm đô thị trung tâm hiện hữu mở rộng 930 ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, hiện Sở này đang nghiên cứu bổ sung các địa điểm quy hoạch không gian ngầm mới để phát huy hiệu quả khai thác của các tuyến metro, vận tải hành khách công cộng, tập trung ở 2 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của khu 930 ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, hiện Sở này đang nghiên cứu bổ sung các địa điểm quy hoạch không gian ngầm mới để phát huy hiệu quả khai thác của các tuyến metro, vận tải hành khách công cộng, tập trung ở 2 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của khu 930 ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM vừa có văn bản số 4044/SQHKT-HTKT gửi UBND thành phố về công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm hiện hữu mở rộng (930 ha) và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại văn bản, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết, năm 2019, UBND TP.HCM có ý kiến triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch không gian ngầm đô thị và quy chế quản lý không gian xây dựng ngầm chung. Đến năm 2020, Sở có đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác lập quy hoạch không gian ngầm đô thị TP.HCM.

Qua đó, Bộ Xây dựng cho rằng, quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị là một nội dung của đồ án quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) nên việc lập quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết không gian ngầm do UBND TP.HCM xem xét, quyết định trên cơ sở nhu cầu đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, đề xuất lập quy hoạch không gian ngầm đô thị khu 930 ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm khi chưa lập quy hoạch chung không gian ngầm sẽ chưa đủ cơ sở xác định được các điều kiện kết nối hệ thống công trình ngầm toàn đô thị.

Vì vậy, cần nghiên cứu triển khai lập quy hoạch chung không gian ngầm TP.HCM hoặc lồng ghép vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đang được triển khai, làm cơ sở triển khai nội dung quy hoạch xây dựng ngầm đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, do quy hoạch không gian ngầm là nội dung mới, nên nội dung này trong 2 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt chỉ nghiên cứu sơ bộ, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, mối liên kết, giá trị khai thác sử dụng… để kêu gọi đầu tư theo định hướng giao thông công cộng.

Hiện nay, TP.HCM đang xây dựng, chuẩn bị đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 và chuẩn bị đầu tư các tuyến còn lại, Sở đang nghiên cứu bổ sung các địa điểm quy hoạch không gian ngầm mới để phát huy hiệu quả khai thác của các tuyến metro, vận tải hành khách công cộng, tập trung ở 2 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của khu 930 ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm

Nếu lập riêng 1 đồ án quy hoạch phân khu không gian ngầm đô thị của 2 phân khu như dự kiến thì hiện nay chưa đủ cơ sở pháp lý theo ý kiến của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đang được triển khai thực hiện ở bước rà soát, đánh giá.

Do đó, nhằm đáp ứng yêu cầu của thành phố và phù hợp cơ sở pháp lý hiện hành, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đề xuất tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch không gian xây dựng ngầm cho khu 930 ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì tổ chức lập đề cương, kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ đầu bài thi tuyển; trường hợp cần thiết để tham mưu, mời Bộ Xây dựng tham gia để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo quy định pháp luật. Sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư phối hợp, chuẩn bị bố trí vốn theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chưa triển khai ngay việc thực hiện công tác khảo sát thu thập dữ liệu không gian xây dựng ngầm; công tác này sẽ do đơn vị tư vấn đề xuất cụ thể đối với các khu vực có dự kiến phát triển không gian xây dựng ngầm.

Đồng thời, không tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị chung thành phố vì nội dung này sẽ được quy định trong điều chỉnh quy hoạch chung năm 2040, tầm nhìn 2060.