clock

Trong Nước

08:32 16-03-2021

Từ 20/3 lương giáo viên mầm non cao nhất gần 9,5 triệu đồng/tháng

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập sẽ được áp dụng từ ngày 20/3/2021.

Theo đó, nếu giáo viên mầm non đã được bổ nhiệm theo Thông tư liên tịch số 20/2015, đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp nêu tại Thông tư số 01/2021 thì được xếp lương như sau:

- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ 2,1 - 4,89.

- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34 - 4,98.

- Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ 4,0 - 6,38.

Trường hợp giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn theo quy định thì được xếp lương như sau:

- Giáo viên mầm non hạng IV mã số V.07.02.06 chưa đạt chuẩn thì sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ 1,86 - 4,06 tương đương là từ khoảng 2,77 triệu đồng/tháng đến khoảng 6 triệu đồng/tháng.

- Giáo viên mầm non hạng II mã số V.07.02.04 chưa đạt chuẩn thì sẽ được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,1 - 4,89, tương đương với mức lương từ khoảng 3,1 - 7,2 triệu đồng/tháng…

Như vậy, từ ngày 20.3.2021, giáo viên mầm non sẽ có mức lương cao nhất đến gần 9,5 triệu đồng/tháng và thấp nhất là gần 3,2 triệu đồng/tháng.